ALGEMENE VOORWAARDEN DC-COMPANY

 

Artikel 1 – Definities en situering

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volledige relatie tussen de klant en DC-COMPANY: op elke aanbieding, bestelling, aankoop en levering.  De klant erkent uitdrukkelijk de algemene voorwaarden te kennen, zonder voorbehoud te aanvaarden en is akkoord dat deze onlosmakelijk deel uitmaken van alle huidige en toekomstige contractuele verhoudingen en overeenkomsten tussen partijen.  De klant erkent voldoende te zijn geïnformeerd over de voedingsvoorschriften en -adviezen en bevestigt deze ten allen tijde te zullen respecteren.

De klant zal zich nooit op een stilzwijgende aanvaarding van zijn voorwaarden kunnen beroepen, op welk document deze ook vermeld staan, zullen of zouden vermeld staan.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden opgenomen, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van DC-COMPANY worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van eventueel door DC-COMPANY ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden.

                                                                                      

Artikel 2 – Bestellingen

Offerten zijn vrijblijvend, de aanbiedingen van DC-COMPANY vervallen indien ze niet binnen de vijftien dagen door de klant aanvaard zijn, tenzij anders vermeld.  

Een overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding/bevestiging van de bestelling door DC-COMPANY.   Een wijziging van de bestelling door de klant is ook afhankelijk van de aanvaarding door DC-COMPANY. 

DC-COMPANY is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

Indien een bestelling niet wordt aanvaard, deelt DC-COMPANY dit mee binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling. Ook indien dit om welke reden dan ook niet is gebeurd, vloeit hieruit geen enkel recht voort voor de klant van DC-COMPANY.

Indien de klant de bestelling alsnog annuleert, zal hij aan DC-COMPANY van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 25% van de totale koopsom, onverminderd de mogelijkheid van Meradog om een hogere schade te bewijzen.

 

Artikel 3 – Leveringen en termijnen

De door DC-COMPANY meegedeelde levertijden zijn slechts indicatief, standaard bedraagt de levertijd 5-10 werkdagen. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de klant het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, op voorwaarde dat DC-COMPANY nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van één maand nadat DC-COMPANY hiertoe door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel.

DC-COMPANY behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen en gedeeltelijke facturaties te doen. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

Verkochte goederen worden niet teruggenomen, behoudens schriftelijk akkoord tussen partijen waarbij de modaliteiten van een eventuele terugname zullen worden uiteengezet. Het herroepingsrecht is uitgesloten.

Indien het door de klant bestelde artikel niet voorradig blijkt te zijn,  zal hiervoor contact worden opgenomen met de klant waarbij DC-COMPANY de verwachte levertijd zal melden en deze zo spoedig mogelijk zal nazenden volgens daarvoor geldende voorwaarden.

 

Artikel 4 – Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen zijn in euro’s, exclusief BTW.   De facturen zijn betaalbaar op onze zetel en moeten betaald worden ten laatste op de vervaldatum vermeld op de factuur.

Bij laattijdige betaling is van rechtswege een intrest verschuldigd van 10% per jaar vanaf de factuurdatum, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.  Daarenboven wordt in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, na ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 10% (met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1.000,00) bij wijze van schadevergoeding ter vergoeding van onze buitengerechtelijke invorderingskosten. Onverminderd andersluidende bepalingen in deze algemene voorwaarden is deze regeling van intresten en schadevergoeding tevens voordien in het voordeel van de klant ingeval DC-COMPANY haar betaalverplichtingen niet nakomt.

In geval van niet-betaling op de vervaldag van een factuur, worden alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar en is DC-COMPANY gerechtigd om de leveringen en lopende bestellingen met de klant te staken totdat een betaling is ontvangen.

 

Artikel 5 – Klachten – aansprakelijkheid - termijnen

Na de afname van de goederen, kan DC-COMPANY niet meer aansprakelijk gesteld worden voor zichtbare gebreken (o.a. opmerking ivm de verpakking, …) wanneer de klant de goederen zonder voorbehoud in ontvangst heeft genomen; de afname van de goederen geldt als aanvaarding.

Een gebrek moet binnen de 10 dagen na de vaststelling schriftelijk worden gemeld aan DC-COMPANY, op straffe van niet-ontvankelijkheid.  Indien vaststaat dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden,  heeft DC-COMPANY  de keuze de producten te vervangen door nieuwe gelijkwaardige producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, indirecte en/of gevolgschade wordt nooit vergoed.   In ieder geval is de aansprakelijkheid en de waarborg van DC-COMPANY -  als invoerder en verdeler - ten opzichte van haar klant steeds beperkt tot de duurtijd en omvang van de waarborg die door de fabrikant (uit Duitsland) effectief wordt gegeven; DC-COMPANY zal dus niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele niet-conformiteiten en gebreken waarvoor de fabrikant geen vrijwaring geeft, of niet tussenkomt behoudens ingeval van zware of opzettelijke fouten die toerekenbaar zijn aan DC-COMPANY zelf.  Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

DC-COMPANY is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebruik van haar producten in afwijking van de voorschriften en/of adviezen. DC-COMPANY zal ook niet aansprakelijk kunnen zijn ingeval van abnormaal gebruik of indien de klant wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

DC-COMPANY draagt geen verantwoordelijkheid voor schade ingevolge verkeerd transport.

Ieder protest van de factuur dient gemotiveerd per aangetekend schrijven te gebeuren, dit binnen de 10 dagen na factuurdatum, zoniet wordt de factuur aanzien als definitief aanvaard.

 

Artikel 6 - Overmacht

Ingeval van overmacht heeft DC-COMPANY de keuze de uitvoering van de verbintenis op te schorten voor de periode van de overmachtstoestand dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmacht situatie te beperken. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog epidemie, overstroming, elektrische, informatica, internet of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege, en fouten of vertragingen te wijten aan derden..

 

Artikel 7 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door DC-COMPANY geleverde producten dienen geheel en onvoorwaardelijk te worden gerespecteerd.

Alle foto’s, kenmerken, afbeeldingen, gewichten, afmetingen en kleuren terug te vinden op de website en/of in een advertentie en/of folder zijn louter indicatief en niet bindend.  De klant kan daar geen rechten aan ontlenen, in ieder geval kan dit nooit aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding noch tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven steeds volledig eigendom vanDC-COMPANY  tot op het moment van integrale betaling van alle facturen factuur.  De risico’s zijn echter vanaf de levering ten laste van de klant.  Indien de klant in gebreke blijft de verkoopprijs zo in hoofdsom al in accessoria integraal te betalen, kan DC-COMPANY de verkochte goederen terughalen, op kosten van de klant, waar ze zich ook mogen bevinden in welk geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden onverminderd een recht op integrale schadevergoeding.

 

Artikel 9 – Geschillen, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of onafdwingbaar zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.  Partijen zullen in plaats van de nietige of ongeldige bepaling een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde resultaat zo dicht mogelijk benadert.

Op de contractuele relatie is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.  In geval van betwisting, zijn alleen de rechtbanken bevoegd waaronder onze maatschappelijke zetel ressorteert (=plaats van de totstandkoming van overeenkomst), evenwel behoudt DC-COMPANY zich het recht voor afstand te doen van deze bevoegheidsclausule.